PRIVACY VERKLARING Slagerij Buzink
Slagerij Buzink gevestigd en kantoorhoudende te Ridderkerk (2983 CC) aan de Dillenburgplein 14, hierna te
noemen “Slagerij Buzink” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van
haar bezoekers. Slagerij Buzink verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming
van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Slagerij Buzink u over de
manier waarop Slagerij Buzink uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in
verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Slagerij Buzink worden
aangeboden op https://slagerijbuzink.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Doel
Slagerij Buzink verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken
van https://slagerijbuzink.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. Slagerij Buzink gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien
welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf
verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een
overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Slagerij Buzink.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Slagerij Buzink geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Slagerij Buzink voor de in deze Privacy Verklaring
opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Slagerij Buzink een overeenkomst
heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze
omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Slagerij Buzink op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven
aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Slagerij Buzink maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die Slagerij Buzink ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@slagerijbuzink.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Slagerij Buzink tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session
cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te
worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op https://slagerijbuzink.nl werken mogelijk niet meer indien uw
computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Slagerij Buzink
1. Slagerij Buzink heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Slagerij Buzink verwerkt ten behoeve van https://slagerijbuzink.nl. Slagerij Buzink accepteert
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites
of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Slagerij Buzink bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste
bezoek aan https://slagerijbuzink.nl, tenzij Slagerij Buzink op grond van een wettelijke bepaling
verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Slagerij Buzink behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via https://slagerijbuzink.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen
gebruik te maken van https://slagerijbuzink.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en
https://slagerijbuzink.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 27-05-2018